Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/folkeskoleforaeldre.dk/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Åbent brev til Christine Antorini og Manu Sareen fra Folkeskoleforældre – Folkeskoleforældre

Folkeskoleforældre efterlyser en ansvarlig politisk stillingtagen til problematikkerne omkring inklusion og folkeskolereform.

Man har over den sidste tid kunne følge en stigende bekymring hos de foreninger, der repræsenter de diagnosticerede børn, deres forældre, lærere og skoleledere i forbindelse med inklusion i folkeskolen i kombination med folkeskolereformen.
Den foreløbige kulmination er en redegørelse fra Landsforeningen Autisme, hvor der dokumenteres, at kommuner benytter trusler og pålæg til forældre med skolevægrende børn for at tvinge børnene i skole.

Flere af organisationerne har i en tidligere artikel i Kristeligt Dagblad udtalt, at der efter reformen generelt langtfra er midler og personale nok til at undervise børnene, og at både lærere og pædagoger mangler viden om, hvordan man håndterer børn med særlige behov.

Danmarks Lærerforening har lavet en undersøgelse, hvor 84 procent af lærere, der har inkluderede elever i klassen, mener, at eleverne ikke får det undervisningstilbud, som de har krav på.
En undersøgelse, Martin Damm fra KL mener, er udtryk for lærernes utilfredshed med reformen, og han konkluderer, at inklusionen forløber godt ifølge KL’s egne undersøgelser.
Fra flere borgmestre lyder det, at de i dag ikke anser opgaven med at inkludere flere elever som en svær opgave og borgmesteren i Rebild går endda så langt som at udtale ”Men jeg tror også, at forældre ser udfordringen som større, end den er.”

Man kan i den forbindelse stille sig undrende over for, hvorfor kommunerne så finder det nødvendigt at komme med trusler og pålæg for at få de inkluderede elever til at møde i skole.

Andreas Rasch-Christensen, forskningschef hos VIA University College, påpeger også nødvendigheden af lærernes kompetenceudvikling for at inklusion kan lykkes og fungere

Vi hører samtidig om inkluderede elever, der er nødt til at blive hentet tidligt, fordi de bliver meget trætte i løbet af en uge. Ikke kun på grund af de lange dage, men også på grund af de meget skiftende omgivelser og forskellige voksne. Børnene lider under et fragmenteret hverdag med manglende tæt voksenkontakt.
Nogle børn oplever ikke at kunne komme med på ture, fordi der ikke er økonomi til den voksne, der skal give ekstra støtte.
Dermed fungerer skolen i sig selv ekskluderende for de børn, der skal inkluderes, hvilket også medfører problemer med at blive en del af det sociale fællesskab, som skole udgør.

Selv specialskoler oplever problemer med at få dispensationer til kortere skoledage, hvor understøttende undervisning kan veksles til kortere dage med flere voksne, og der er, ifølge specialskoleledere og repræsentanter for specialklasserækker, generelt ikke taget tilstrækkeligt hensyn til hverken deres arbejdsbetingelser eller børnenes behov i reformen.
Pædagogiske Psykologer påpeger i deres høringssvar til folkereformen problemer i forhold til praksis, hvor især de svage elever og derunder også de inkluderede elever risikerer at opleve manglende sammenhæng i forholdet imellem lærere og pædagoger, når opgaverne deles op i læring og trivsel på de to faggrupper.
I forhold til inklusion peges der på et stort behov for kompetenceudvikling til lærerne og et behov for kvalificerede sparringspartnere til lærere og lærerteams, såsom skoleledere, faglige ressourcepersoner på skolen og PPR.
Der findes ingen regler for hvilke faglige ressourcepersoner, der skal være til rådighed, eller til bistanden fra PPR, der ofte kritiseres for at være for lidt pædagogisk og didaktisk kompetente.
I samme forbindelse skal det nævnes, at der i forbindelse med nedlæggelse af specialtilbud sker et videnstab i forhold til de kompetencer, der er nødvendige for inklusion.
I lyset af ændringerne i specialundervisningsloven i 2012 er det også væsentligt af gøre opmærksom på, at hvis der regnes med støttebehov eller ikke støttebehov frem for med skillelinien ved de 9 klokketimer, befinder der sig 10% eller 2-3 elever i hver skoleklasse med særlige behov ved målsætningen på 96% inkluderede elever.

Folkeskoleforældre finder det på baggrund af de aktuelle problematikker beskæmmende, at undervisningsministeren og ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold afgiver svar på henvendelsen fra Landsforeningen Autisme, hvor det fremgår, at der ikke vil blive grebet ind for at forbedre forholdene, men blot henviser til generelle vendinger om serviceloven, kravet om samarbejde imellem skole og forældre, kommunernes pligt til at sørge for undervisningstilbud og mulighederne for at kontakte VISO.

Der er reelle lovgivningsmæssige problemer i forhold til tankerne om inklusion, og indtrykket er, at der ikke er afsat de nødvendige ressourcer til inklusion, de faglige kompetencer ikke er til stede, og at mange inkluderede børn mistrives.
”Trivselspanelets” statusnotat 1, der er gennemført inden reformens ikrafttræden, påviser lavere trivsel i klasser med inkluderede børn, både for de inkluderede og de inkluderende.

Anbefalingerne fra foreningerne, der repræsenterer de inkluderede, er meget klare:

En struktureret skoledag uden for mange skiftende voksne
En individuel tilpasset og justeret indsats
Nødvendigheden af tilstrækkelige ressourcer
Kompetenceudvikling og uddannelse

Hvis disse betingelser ikke er til stede, vil man opleve netop en mistrivsel, der kan lede til skolevægring.

Hele lovgivningen omkring de længere og mere varierede/fragmenterede skoledage med et øget antal skiftende voksne gør det dels svært at forkorte skoledagen for elever, dels svært for eleverne at orientere sig i skolens rum og modtage undervisning.

Af disse grunde mener Folkeskoleforældre, at ministrene og reformpartierne har en forpligtelse til at tage henvendelser alvorligt og gribe ind i sammenhænge, der ikke fungerer.
Det er ikke udelukkende et kommunalt ansvar at strukturerne omkring folkeskolen modarbejder inklusion.

Henvisninger:
http://www.folkeskolen.dk/552241/kommuner-truer-med-at-tvangsfjerne-skolevaegrende-elever-med-autisme

http://www.folkeskolen.dk/534121/paedagogiske-psykologer-folkeskolereformen-kan-skade-de-svage-elever

http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/2014-09-27/ny-folkeskole-fumler-over-b%C3%B8rn-med-s%C3%A6rlige-behov

Åbent brev til Christine Antorini og Manu Sareen fra Folkeskoleforældre

2 thoughts on “Åbent brev til Christine Antorini og Manu Sareen fra Folkeskoleforældre

Comments are closed.