Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/folkeskoleforaeldre.dk/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Fritiden er ikke lektiefri efter skolereformen – Folkeskoleforældre

I Folkeskoleforældre får vi næsten dagligt meldinger fra forældre, der undrer sig over, at deres børn efter en skoleuge på 35 timer med obligatorisk indlagt lektietid stadig har lektier for hjemme. Nogle endda flere timer dagligt. Mange forældre har haft en forestilling om, at skolen efter reformen skulle betyde, at der ikke længere skulle laves lektier hjemme. For det var bl.a. sådan det lød fra mange politikere inden reformen.

Der har i lovgivningen omkring reformen dog aldrig indgået, at fritiden skulle blive lektiefri med reformen, hvilket Folkeskoleforældre har gjort opmærksom på fra dag ét.

Lektier Før-og-efter-lovgivningen
Den 2. juli 2015 ændrede undervisningsminister Ellen Trane Nørby loven, så lektiehjælp og faglig fordybelse nu er obligatorisk.

I den gældende paragraf om lektiehjælp og faglig fordybelse i folkeskoleloven lyder det:

§ 15, stk. 2: Der skal etableres lektiehjælp og faglig fordybelse inden for undervisningstiden.”
Dermed er det ikke længere frivilligt for eleverne at deltage i lektiehjælp og faglig fordybelse. Det betyder også, at der ikke længere er organisatoriske krav til omfang (antal timer) og placering af tilbud (at det skal ligge som en særskilt blok om eftermiddagen i ydertimerne).

Endvidere lyder det fra Undervisningsministeriet, at:
”Hvis eleverne som led i undervisningen får lektier eller hjemmeopgaver, har skolen pligt til at give eleverne mulighed for at få hjælp dertil, for eksempel ved en grundig instruktion eller ved at give mulighed for at udføre hjemmearbejdet på skolen med støtte fra en kvalificeret voksen. (…)
Det er ikke et lovmæssigt krav, at eleverne når at færdiggøre lektierne på skolen, men såfremt der gives hjemmearbejde, er det hensigten, at eleverne efter lektiehjælpen skal kunne løse lektierne hjemme uden hjælp fra en voksen.”

Organiseringen af lektietiden bestemmes lokalt

I et svar til Folkeskoleforældre fra UVM om netop lektiehjælp lyder det, at der efter indførelsen af den obligatoriske lektietid i skolen ikke længere er krav til, hvordan den enkelte skole organiserer lektiehjælpen. Det er skolen, der fastsætter, hvor meget tid, der skal afsættes til lektiehjælp og faglig fordybelse, og om den indgår som en del af understøttende undervisning eller de faglige timer.
”Der er imidlertid intet til hinder for, at kommunen, skolebestyrelsen og skolelederen opstiller rammer og principper for, hvordan tiden til lektiehjælp og faglig fordybelse generelt skal gribes an i kommunen eller på den lokale skole”, lyder det fra UVM.

Dvs. at der på den enkelte skole godt kan fastsættes principper for, at fx skolens yngste elever som udgangspunkt ikke skal lave lektier hjemme. Eller lignende. Udarbejdelse af principper ligger i skolebestyrelsen, så på dette område er det altså dem, der må på banen…

Hvad kan I gøre, hvis lektierne fylder for meget efter skole?

Som udgangspunkt mener vi i Folkeskoleforældre, at vi overfor vores børn bør bakke den lokale skoles/lærers beslutninger op. MEN… vi hører også fra mange forældre, at deres børn ganske enkelt er for overbebyrdede med en skoleuge på 35 timer og efterfølgende mange timers daglige lektier der hjemme. I de situationer mener vi, at vi som forældre må lytte til vores børn og hjælpe dem til at få en passende balance mellem skole og fritid.

Første skridt kunne fx være at gå i en konstruktiv dialog med klassens lærere om omfanget af hjemmelektier og mulighed for hjælp på skolen. UVM skriver fx, at ”Da lektiehjælp og faglig fordybelse er en del af undervisningen i folkeskolen, skal underviseren sørge for at planlægge og tilrettelægge tiden hertil, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger og på en måde, så alle elever udfordres, jf. Folkeskolelovens §18, stk.1 og 2.”
Har lærerene ikke forberedlesestid til det, så er det skolelederen, I skal rette henvendelse til.

Måske kunne man også høre klassens øvrige forældre ad, om hvordan de oplever lektiebyrden og muligheden for hjælp på skolen og sammen tale med/forsøge at påvirke skolebestyrelse og skoleledelse til at vedtage rimelige principper for lektier og lektiehjælp.

Endelig, har vi jo som forældre altid muligheden for at sige fra på vores børns vegne. Fx ved at sige til vores barn og dets lærere, at der pga. en i forvejen lang skoleuge ikke skal bruges mere end et bestemt antal timer på lektier i hjemmet… Vi er som forening ærgerlige over at forældre kan være tvunget til den (nød)løsning, fordi den løsning kan sætte barnet i et ærgerligt dilemma mellem skole og hjem.
Men som loven er nu, kan det desværre være nogle familiers eneste løsning.

Vi appellerer dog fortsat til, at politikerne i stedet gør skoledagen kortere og lektiecaféer/lektiehjælp igen gøres frivillig!
En midlertidig mulighed, som vi også tidligere har peget på, er desuden at omlægge understøttende undervisninge til to-voksentimer.

Kilder:

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=182008
http://www.emu.dk/sites/default/files/UVM%20Lektiehjaelp.pdf
http://www.emu.dk/modul/lektiehj%C3%A6lp-og-faglig-fordybelse-1
http://www.emu.dk/modul/hvad-siger-lovgivningen

Fritiden er ikke lektiefri efter skolereformen