Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/folkeskoleforaeldre.dk/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Vi skal værne om børnenes ret til fri leg og fritid  – Folkeskoleforældre
Formand i Folkeskoleforældre, Cecilia Lucia Fava

Med den ny folkeskolereform sker der væsentlige forringelser af vores børns ret til og mulighed for den frie leg og den frie tid. I Folkeskoleforældre oplever vi dette som begyndelsen på en meget negativ udvikling.

I den aktuelle og meget omtalte undersøgelse, som Epinion har foretaget for DR Nyheder, svarer hver femte forælder fx, at deres børn grundet tidsmangel har måttet droppe fritidsaktiviteter efter ikrafttrædelsen af den nye folkeskolelov.

Det, vores børn bliver frarøvet efter indførelsen af den nye folkeskolelov, er deres frie tid. Vi mener ikke, at det, vores børn i stedet bliver tilbudt inden for skolens rammer på nogen måde kan kompensere for det, vi frarøver dem.

Blandt andet på den baggrund stiller vi os derfor fortsat meget undrende over for, hvorfor de danske skoleelever skal tilbringe så meget af deres tid i skolen, som den nye folkeskolelov foreskriver. Sammenligner vi de danske elevers samlede skoletid med fx de finske elever, skal de danske elever over et skoleforløb (1.-9. klasse) som et minimum gå i skole 11.760 timer. Det finske tal ligger til sammenligning på 6.327 timer.

Folkeskolens demokratiske opgave i fare
Folkeskolen har ifølge folkeskoleloven kap. 1 desuden en demokratisk opgave. Den skal nemlig “….forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre”. Men med folkeskolereformens længere skoledag, der ifølge undersøgelsen fra Epinion viser, at mange børn ikke længere har tid eller overskud til andet end skole, får vi faktisk en grundskole, der ikke kan opfylde den del af sin demokratiske opgave.

Folkeskoleforældre opfordrer til, at vi værner om og understøtter børnene og de unges muligheder for at bruge deres frie tid til at dyrke lige akkurat de fritidsaktiviteter, som giver dem lige akkurat de oplevelser, venskaber, udfordringer, fysiske, kreative og/eller intellektuelle udfoldelsesmuligheder, de selv ønsker. Det mener vi ikke, at den længere skoledag efterlader mulighed for.

Understøttende undervisning kan eller skal ikke erstatte fritid 
I den nye folkeskolelov er der kommet et par enkelte ekstra faglektioner. Det er ikke mange. De timer, der er tiltænkt at gøre en forskel, er de såkaldte UU-timer. Den understøttelse undervisning. Her skal underviseren (læreren eller pædagogen) sætte elevernes faglige eller sociale kompetencer i spil. Dette står i kontrast til FRI-tiden, hvor barnet i høj grad sætter sig selv i spil i relation til andre mennesker – børn, voksne, professionelle, familiemedlemmer, frivillige osv – i mange forskellige og ofte selvvalgte kontekster.

Børns frie tid er vigtig og mangfoldig
Det, vores børn bruger deres frie tid på er heldigvis en mangfoldig og broget størrelse. Nogle bruger tiden til selvvalgte og frivillige lege eller aktiviteter i SFO-regi. Fx fodbold hele eftermiddagen, træværksted, perleplader, computerspil eller rollelege i større eller mindre grupper. Her kan børnene gå til og fra frivillige aktiviteter. Nogle børn skifter aktiviteter ofte, måske for at blive klogere på, hvad der er rart at lave, hvem man kan lide at lege med osv. Nogle fordyber sig i den samme leg flere uger i træk. Legen udvikles, relationerne til de andre børn udvikles, og børnene lærer at læse sig selv og andre i dette sociale samspil.

Nogle børn bruger deres frie tid i en sportsklub eller på en musikskole. Nogle på den lokale rideskole, nogle til spejder og andre igen til rollespil, skak, parkour, syning eller pileflet. Fælles for børnene er, at de er en del af et foreningsliv, der er baseret på engagement, personlige præferencer, frivillighed og venskaber på tværs af alder, klasse, skole osv.
Nogle af de ældre børn har måske et fritidsjob. Her erfarer man i høj grad, hvem man er i relation til andre. Hvad alt det skole-faglige egentlig kan og skal bruges til i arbejdslivet.

Fælles for alle disse aktiviteter i barnets fritid er, at barnet eller den unge frivilligt kan sætte sig selv i spil i relation til andre mennesker, afprøve koderne og rammerne for adfærd og gå videre med de erfaringer, de er blevet klogere af. Børnene møder andre børn, unge og voksne, der alle har forventninger, holdninger, værdier og interesser, der skal lyttes til, tolkes og reageres på. De muligheder uden for skoleregi skal vi ikke fratage en hel generation af børn!

For yderligere oplysninger kontakt Folkeskoleforældres formand, Cecilia Lucia Fava
på cecilia.lucia.fava@folkeskoleforaeldre.dk eller tlf: 26290056 

Vi skal værne om børnenes ret til fri leg og fritid