Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /var/www/folkeskoleforaeldre.dk/public_html/wp-content/plugins/bbpress/includes/core/template-functions.php on line 316
Viden om… – Folkeskoleforældre

Profilbillede2***SIDEN ER PT UNDER KONSTRUKTION***

På siden her, vil vi løbende lægge links op til diverse skolerelevant viden, forskning, holdning og lovgrundlag.

Blandt andet kan du her læse:

Antal undervisningslektioner:

Danske børn har flest undervisningstimer blandt alle OECD-lande. Det viser ny rapport, nov. 2015.

Flere timer giver ikke bedre præstationer i Pisa-undersøgelsen, påviser tænketanken Cevea.

Pirls- og Timss-undersøgelserne viser, at et øget antal timer ikke giver bedre faglige resultater

Folkeskoleloven:

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163970

Fælles mål:
http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer

Folkeskolereformen:

Høringssvar 1 og Høringssvar 2 til folkeskolereformen, der dog er afsendt før foreningen Folkeskoleforældre blev dannet, men forfattet af flere af Folkeskoleforældres nuværende bestyrelsesmedlemmer og andre aktive medlemmer.

Coras kortlægningsrapport, 2015, der er første afrapportering af et flerårigt projekt, hvor der er fokus på effekterne af den længere og mere varierede skoledag i folkeskolen: En længere og mere varieret skoledag

Coras rapport, 2015: Pædagogiske medarbejderes oplevelser og erfaringer i den nye folkeskole

SFI kortlægning af dataindsamling blandt elever vedr. folkeskolereformen, 2015.

SFI kortlægning, 2015 om: Skoleledelsens i folkeskolereformens første år

SFI rapport 2013, der undersøger sammenhængen mellem lærernes baggrund, ressourcer og undervisning og på den anden side elevernes faglige præstationer i folkeskolen

Skole og Forældres undersøgelse (efterår 2015) af forældres tilfredshed med børnenes skolegang og folkeskolereformen viser, at over halvdelen af forældrene nu er utilfredse med skoledagens længe. Blandt forældre til børn i udskolingen er hele 63 procent utilfredse.

En af begrundelserne for skolereformen var, at 15-17 pct. af eleverne ikke kunne læse eller skrive godt nok til at tage en ungdomsuddannelse. Men reelt drejer det sig om langt færre elever…: http://www.information.dk/475417http://folkeskoleforaeldre.dk/loegnen-om-de-16-eller-hvordan-777-elever-blev-til-en-folkeskolereform/https://www.folkeskolen.dk/572139/omvendt-spoergetid-1-jagten-paa-de-funktionelle-analfabeter

Epinionundersøgelse jan. 2015 viser, at hele 66% af forældrene enten oplever forringelser eller en uændret påvirkning af deres børns skolegang efter skolereformen.

Fritid og leg, foreningsliv og SFO:

De seneste tal fra Danmarks Statistik (maj 2015) viser, at forrældre pga økonomi og et mindre pasningsbehov vælger SFO, klub og fritidshjemmet fra. Det gælder navnlig for de lidt større børn. Fravalget er størst i kommuner med høje takster.

I undersøgelse fra BUPL nov. 2014, oplever 7 ud af 10 pædagoger kvalitetsforringelser i fritidstilbuddene efter skolereformens indførelse.

Hvis børn skal bevæge sig mere, skal de ikke skubbes ind i idrætsforeninger – de skal hellere have flere faciliteter til fri leg i skolegården. Det viser et ph.d.-projekt, som minutiøst har fulgt 500 danske børn.

Ifølge Idrættens analyseinstitut viser det sig, at 27 % af idrætsforeningerne har oplevet et fald i medlemstal i løbet af det første reform-år. Særlig slemt ser det ud for udskolingseleverne, hvor 29% har fravalgt aktiviteter som følge af den lange skoledag.

Om værdien af leg og barndom, bl.a. Af børneforskere som Per Schultz Jørgensen, Dion Sommer, Pernille Hviid, John Aasted Halse, Margrethe Brun Hansen, Erik Sigsgaard, Jesper Juul
mfl.: “Fra barndom til faktura

Kritiske vurderinger af og indholdsforslag til Børne- og Undervisningsminister Christine Antorinis meddelte snarlige forslag til reform af folkeskolen med elementer
som helhedsskole, massiv skoleforberedende indsats i børnehaven, ”leg og læring”, mere ”spændende undervisning” m. fl. Notat SOPHIA

På trods af intentioner om at udnytte læreres og pædagogers kernekompetencer overser heldagsskolen legens betydning og levner den hverken tid eller rum, af Birgitte Barkholt: “Rødt kort til leg

Heldagsskoler:

Rambølls evaluering (okt. 2012) af forsøg med 12 heldagsskoler viser, at heldagsskolerne og skoledagens længde samlet set ikke har en signifikant sammenhæng med elevernes faglige resultater.

Indeklimas betydning for læring:

Skolers indeklima er stadig alarmerende dårligt
Højt CO2 niveau i danske klasseværelser ødelægger indlæringen
Indeklima i folkeskolen ødelægger koncentrationen

Inklusion:

Fra 2012:
http://videnskab.dk/kultur-samfund/folkeskolens-svaere-inklusion

Fra 2013:
https://www.folkeskolen.dk/532232/laererne-advarer-om-problemer-med-inklusionen-

Fra 2014:
http://politiken.dk/debat/profiler/poulaaroee/ECE2406885/inklusion-i-skolen-er-ved-at-ende-som-fiasko/

http://jyllandsposten.dk/aarhus/ECE6563922/%C2%BBJeg+forst%C3%A5r+ikke,+hvor+ressourcerne++er+blevet+af%C2%AB/

Fra 2015:
SFI undersøgelse viser, at seks ud af ti inkluderede elever i folkeskolen savner hjælp og støtte i den daglige undervisning.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167911

http://www.dlf.org/nyheder/2015/marts/skolelederne-skolerne-mangler-ressourcer

http://www.b.dk/nationalt/skolelederne-haabloes-kamp-at-sikre-penge-til-inklusion

http://www.bupl.dk/fagbladet_boern_og_unge/nyheder/oeget_inklusion_presser_paedagogerne?opendocument

http://politiken.dk/indland/uddannelse/ECE2645802/specialboern-kommer-i-svage-klasser/

Klasseledelse:

Rapport fra UVM om ro og klasseledelse i folkeskolen — råd og anbefalinger, 2014.

 

Klassekvotient:

Svensk forskning viser, at lavere klassekvotient er en væsentlig faktor for, hvor godt eleverne klarer sig på længere sigt: http://www.ifau.se/upload/pdf/se/2012/r-12-05-langsiktiga-effekter-av-mindre-klasser.pdf

Lektier og lektiecafé:

Norsk forskning viser, at elever, der får mange lektier for og går til mange prøver på skolen, får lavere karakterer:
http://www.dr.dk/nyheder/indland/forsker-ny-lektieforskning-boer-tages-med-i-skolereformen
http://www.nifu.no/files/2013/05/NIFUrapport2013-23.pdf

Norsk evaluering af lektiehjælp:
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2013/Evaluering-av-leksehjelptilbudet-1.-4.-trinn

Erfaringer fra Norge viser, at svage elever ikke klarer sig bedre, efter at lektiehjælp er blevet et obligatorisk tilbud i skolerne:
http://videnskab.dk/kultur-samfund/lektiehjaelp-gavner-ikke-svage-elever
https://www.folkeskolen.dk/532264/lektiehjaelp-hjaelper-ikke-svage-elever

 

Læring og undervisning:

Danske og internationale forskere har påvist 11 forhold, der har betydning for elevernes læring i grundskolen og som politikere, skoleledere og lærere har mulighed for at ændre på.

Fem elementer går igen i god og motiverende undervisning, viser en gennemgang af dansk og international forskning, EVA står bag.

Skolelukninger og skolesammenlægninger

Tænketanken Cepos har dokumenteret, at skolelukninger i sig selv ikke fører til færre udgifter på skoleområdet. Cepos Arbejdspapir nr 21. De foreløbige erfaringer fra Kommunernes skolelukninger. 2013.

Tænketanken Sophias hvidbog om overvejelser forud for nedlæggelser af skoler: ”Skal lokalskolen udvikles eller nedlægges?”

 

Understøttende undervisning

Rambøll Managements undersøgelse af arbejdet med at indføre understøttende undervisning samt lektiehjælp og faglig fordybelse i folkeskolen i perioden oktober 2014 til februar 2015.

 

 

… mere info lægges løbende op. Blandt andet via vores mange indlæg.